(58) 710 7007 / 512 125 388 alliance.gdansk@gmail.com

AUDYT JĘZYKOWY

Oferta dla firm – językowy audyt rekrutacyjny

Proponujemy językowe audyty rekrutacyjne – niezbędne i bardzo praktyczne narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji w procesie rekrutacji.  Cele audytu rekrutacyjnego: obiektywna i rzetelna ocena kompetencji językowych kandydatów ubiegających się o pracę, weryfikacja kompetencji językowych kandydatów na stanowiska wymagające praktycznej znajomości języka obcego, ułatwienie wyboru kandydatów o odpowiednich kompetencjach językowych w procesie rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej, W jakiej formie przeprowadzany jest audyt? forma ustna: Rozmowa bezpośrednia, bądź rozmowa telefoniczna, która sprawdza kompetencję komunikacyjną, czyli umiejętność rozumienia oraz prowadzenia rozmowy, płynność wypowiedzi, ale także poprawność językową, zasób używanego słownictwa, naturalność, intonację, poprawność fonetyczną. forma pisemna: Test kompetencyjny sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumienie, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi pisemnej poprzedzony rozmową weryfikująca kompetencję komunikacyjną. Zakres umiejętności weryfikowanych podczas audytu: W każdym przypadku zakres weryfikowanych umiejętności dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta ( kompetencje pragmatyczne, komunikacyjne, język specjalistyczny itp.) Wynik – ocena: Wynik przeprowadzonej weryfikacji kompetencji językowych przekazywany jest w formie pisemnej, w postaci określenia poziomu w sześciostopniowej skali Rady Europy (do A1 do C2) oraz szczegółowego opisu kompetencji językowych testowanej osoby  . Kiedy i gdzie: Przeprowadzimy audyt w dogodnym dla Państwa terminie, w siedzibie Państwa firmy lub w siedzibie Alliance Française.