(58) 710 7007 / 512 125 388 alliance.gdansk@gmail.com

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

 

Jak używać?

Kliknij na tytuł aby rozwinąć. Ponowne kliknięcie zwinie go.

Jeśli nie znajdą państwo porządanych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Odpowiemy na wszelkie pytania najszybciej jak to tylko możliwe.

Ceny dla klientów firmowych chcących nawiązać współpracę są indywidualnie dopasowywane do
potrzeb i wymagań firmy.

Płatności za kurs należy dokonywać przelewem na konto:
Gdańskie Stowarzyszenie Alliance Française ul. Sienkiewicza 5/3 80-227 Gdańsk
Bank PKO BP 45 1020 1156 0000 7602 0065 3956
Podając w tytule przelewu prosimy o nazwisko ucznia, oraz symbol poziomu kursu.

Przygotowanie do egzaminu DELF B1

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU DELF B1 

Cel: przygotowanie do egzaminu DELF B1, doskonalenie umiejętności wymaganych w opisie tego egzaminu, zgodnie z Cadre européen de référence pour les langues. 

Uczestnicy: zakłada się orientacyjnie, że do egzaminu B1 przystąpić mogą osoby, które uczyły się języka francuskiego co najmniej przez 420 godzinach lekcyjnych. 
W systemie nauki w Alliance Française, oznacza to co najmniej 7 semestrów, czyli najwcześniej po kursie Z1. 

Czas trwania / częstotliwość zajęć: 1 semestr / 1 raz w tygodniu po 90 minut. 

PROGRAM KURSU 

 1. Doskonalenie rozumienia języka mówionego: 
 • słuchanie krótkich nagrań radiowych, bądź programów telewizyjnych dotyczących nie tylko życia codziennego, ale i pracy zawodowej, szkoły czy też innych interesujących kandydata tematów, 
 • słuchanie krótkich opowiadań, prezentacji, wykładów, dyskusji dotyczących znanych powszechnie tematów, 
 • oglądanie fragmentów filmów dokumentalnych bądź fabularnych, 
 • wyszukiwanie istotnych informacji w usłyszanym bądź obejrzanym nagraniu czy prezentacji. 
 1. Doskonalenie rozumienia tekstów pisanych: 
 • wyszukiwanie i zestawianie ważnych informacji zawartych w krótkich artykułach prasowych (dotyczących spraw znanych uczącemu się), w korespondencji prywatnej i urzędowej, 
 • analiza broszur reklamowych, prospektów, ogłoszeń prasowych itp, 
 • czytanie fragmentów prostych instrukcji obsługi. 
 1. Doskonalenie wypowiedzi pisemnej: 

Ćwiczenia mające na celu redagowanie prostych tekstów związanych ze sprawami życia codziennego oraz tematami interesującymi osobę uczącą się. 

 • pisanie prostych tekstów opisujących wrażenia, uczucia, reakcje, 
 • pisanie prostych tekstów opisujących wrażenia, uczucia, reakcje, 
 • opisywanie zaistniałych wydarzeń lub wymyślonych, 
 • redagowanie krótkich esejów, artykułów na powszechnie znane tematy, 
 • redagowanie listów formalnych i prywatnych, 
 • sporządzanie krótkich sprawozdań, raportów. 
 1. Doskonalenie wypowiedzi ustnej: 
 • ćwiczenie umiejętności prowadzenia dialogu na tematy osobiste, dotyczące również przeszłości i przyszłości uczącego się, 
 • prowadzenie rozmowy w sytuacjach nieoczekiwanych (trudnych), 
 • relacjonowanie zaistniałych wydarzeń, 
 • opowiadanie treści obejrzanych filmów, przeczytanych książek, 
 • wygłaszanie krótkich komunikatów skierowanych do szerszej publiczności, 
 • przygotowywanie i wygłaszanie krótkich referatów (exposé) oraz prowadzenie dyskusji na ten temat, wyrażanie swoich opinii na podstawie krótkich artykułów prasowych lub ich fragmentów. 
Przygotowanie do egzaminu DELF B2

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU DELF B2 

Cel: przygotowanie do egzaminu DELF B2, doskonalenie umiejętności wymaganych w opisie tego egzaminu, zgodnie z „Cadre européen de référence pour les langues”, w zakresie języka standardowego. Tematyka dotyczyć może życia osobistego, społecznego, uniwersyteckiego i zawodowego. 

Uczestnicy: zakłada się orientacyjnie, że do egzaminu B2 przystąpić mogą osoby, które uczyły się języka francuskiego co najmniej przez 660 godzin lekcyjnych. 
W systemie nauki w Alliance Française, oznacza to co najmniej 11 semestrów, czyli najwcześniej po kursie PERFECTIONNEMENT 

Czas trwania / częstotliwość zajęć: 1 semestr / 1 raz w tygodniu po 90 minut. 

PROGRAM KURSU 

 1. Doskonalenie rozumienia języka mówionego: 
 • słuchanie wykładów na tematy konkretne lub abstrakcyjne w celu zrozumienia głównych myśli, 
 • słuchanie dłuższych ożywionych rozmów prowadzonych przez rodzimych użytkowników języka, w tym żartów czy dowcipów, 
 • słuchanie dłuższych programów radiowo-telewizyjnych o charakterze informacyjnym i argumentacyjnym. 
 1. Doskonalenie rozumienia tekstów pisanych: 
 • analizowanie dłuższych tekstów / artykułów o charakterze informacyjnym i argumentacyjnym, 
 • czytanie specjalistycznych tekstów z dziedziny interesującej uczącego się, 
 • czytanie specjalistycznych tekstów (z pomocą słownika) z dziedziny nieznanej uczącemu się. 
 1. Doskonalenie wypowiedzi pisemnej: 
 • redagowanie precyzyjnie skonstruowanych tekstów (esej, sprawozdanie, oficjalny list, wniosek formalny, głos w pisemnej debacie, krytyka filmu lub książki itp.), 
 • strategie poprawnej argumentacji, syntezy informacji i wyjaśniania „za i przeciw”. 
 1. Doskonalenie wypowiedzi ustnej: 

Celem ćwiczeń jest rozwijanie umiejętności w zakresie języka standardowego na tematy znane bądź nieznane uczącemu się dotyczące życia osobistego, społecznego, uniwersyteckiego i zawodowego. 

 • przedstawianie szczegółowych prezentacji, referatów na szereg tematów (interesujących uczącego się) z jasną i rozwiniętą argumentacją, z podkreśleniem najważniejszych punktów oraz znaczących szczegółów, 
 • wyrażanie opinii na kontrowersyjne tematy, z wyjaśnianiem argumentów „za i przeciw”, 
 • zabieranie głosu w polemice, 
 • odpowiadanie na pytania związane z wygłoszoną prezentacją, nawet jeśli pytanie oddala się od zasadniczej treści prezentacji, 
 • precyzyjne zadawanie pytań dotyczących wygłoszonych prezentacji
Przygotowanie do egzaminu DALF C1

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU DALF C1 

UWAGA: Przyjmuje się, iż kandydaci do otrzymania dyplomu DALF C1 potrafią już wypowiadać się z dużą łatwością i doświadczeniem, zarówno ustnie jak i pisemnie. Opanowali czynnie szeroki zasób słownictwa pozwalający na płynną wypowiedź oraz dokładne zrozumienie języka pisanego i mówionego, nawet wtedy gdy mają pewne luki w znajomości języka. Cel: przygotowanie do egzaminu DALF C1, doskonalenie umiejętności wymaganych w opisie tego egzaminu, zgodnie z Cadre européen de référence pour les langues. 

Uczestnicy: zakłada się orientacyjnie, że do egzaminu C1 przystąpić mogą osoby, które uczyły się języka francuskiego co najmniej przez 930 godzin lekcyjnych 

Czas trwania / częstotliwość zajęć: 1 semestr / 1 raz w tygodniu po 90 minut. 

PROGRAM KURSU 

 1. Doskonalenie rozumienia języka mówionego: 
 • dwukrotne słuchanie długich nagrań (np. wywiady, wykłady, odczyty) i wyszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania, 
 • jednokrotne słuchanie krótszych nagrań radiowo-telewizyjnych (wiadomości, sondaże, reklamy) i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści, 
 1. Doskonalenie rozumienia tekstów pisanych: 
 • lektura i wyszukiwanie odpowiedzi na pytania do tekstów literacko-dziennikarskich („textes d’idées zawierających ok. 1500-2000 słów), 
 1. Doskonalenie wypowiedzi pisemnej: 
 • redagowanie syntezy („synthese de documents”) na podstawie kilku tekstów zawierających w sumie około 1000 słów, 
 • redagowanie eseju („essai argumenté”) zawierającego ok.300 słów na podstawie przeczytanych dokumentów. 
 1. Doskonalenie wypowiedzi ustnej: 
 • przygotowywanie i wygłaszanie referatów („exposé”) na podstawie zestawu artykułów bądź dokumentów. Kandydat dokonuje wyboru jednej z dwóch dziedzin : „lettres et sciences humaines” lub „sciences” w momencie zapisu na egzamin, 
 • uczestnictwo w dyskusji dotyczącej wygłoszonych referatów.