(58) 710 7007 / 512 125 388 alliance.gdansk@gmail.com

KURSY OGÓLNE

 

Jak używać?

Kliknij na tytuł aby rozwinąć. Ponowne kliknięcie zwinie go.

 Jeśli nie znajdą państwo porządanych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Odpowiemy na wszelkie pytania najszybciej jak to tylko możliwe.

 

Poziom początkujący – I semestr A1.1
 

 

Ilość zajęć w tygodniu: 2 x 90 min. w tygodniu lub 1 x 180 min. (sobota)
Ilość godzin w semestrze: 60h  
Podręcznik: Cosmopolite 1

Kompetencje językowe i komunikacyjne:

Kompetencje komunikacyjne i praktyczne

– przedstawianie się, literowanie imienia i nazwiska

– komunikacja w klasie

– pozdrawianie i witanie się

– zasięganie informacji

– informowanie o celach nauki j. francuskiego

– lokalizowanie i wskazywanie różnych miejsc w mieście

– zapoznawanie się z kimś

– mówienie o rodzinie

– opisywanie wyglądu i charakteru

– mówienie o swoich upodobaniach

 

 

Gramatyka

 

– zaimki osobowe

– rodzaje krajów

– rodzajniki określone le, la, les

– liczebniki

– rodzajniki nieokreślone un, une, des

– zaimki pytające quel, quelle, quels, quelles

– czasowniki être, avoir, czasowniki pierwszej grupy ( parler, habiter etc.)

– zaimki przymiotne  dzierżawcze ( mon, ton, son, ma, ta, sa etc.)

– przyimki przed nazwami krajów, miast i miejsc w mieście

– czasowniki aller, venir,

– negacja

– rodzaj męski i żeński oraz liczba mnoga przymiotników

 

 

Słownictwo / Tematyka

 

– nazwy krajów

– cyfry i liczby

– dni tygodnia miesiące, pory roku

– narodowości

– zawody

– formy grzecznościowe

– miasto: budynki, instytucje, handel

– środki transportu

– zakwaterowanie

– rodzina

– opis postaci  i cechy charakteru

– upodobania

 

Poziom początkujący – I semestr A1.1
 

Ilość zajęć w tygodniu: 2 x 90 min. w tygodniu lub 1 x 180 min. (sobota)
Ilość godzin w semestrze: 60h  
Podręcznik: Cosmopolite 1

Kompetencje komunikacyjne i praktyczne

– przedstawianie się, literowanie imienia i nazwiska

– komunikacja w klasie

– pozdrawianie i witanie się

– zasięganie informacji

– informowanie o celach nauki j. francuskiego

– lokalizowanie i wskazywanie różnych miejsc w mieście

– zapoznawanie się z kimś

– mówienie o rodzinie

– opisywanie wyglądu i charakteru

– mówienie o swoich upodobaniach

 

 

Gramatyka

 

– zaimki osobowe

– rodzaje krajów

– rodzajniki określone le, la, les

– liczebniki

– rodzajniki nieokreślone un, une, des

– zaimki pytające quel, quelle, quels, quelles

– czasowniki être, avoir, czasowniki pierwszej grupy ( parler, habiter etc.)

– zaimki przymiotne  dzierżawcze ( mon, ton, son, ma, ta, sa etc.)

– przyimki przed nazwami krajów, miast i miejsc w mieście

– czasowniki aller, venir,

– negacja

– rodzaj męski i żeński oraz liczba mnoga przymiotników

 

 

Słownictwo / Tematyka

 

– nazwy krajów

– cyfry i liczby

– dni tygodnia miesiące, pory roku

– narodowości

– zawody

– formy grzecznościowe

– miasto: budynki, instytucje, handel

– środki transportu

– zakwaterowanie

– rodzina

– opis postaci  i cechy charakteru

– upodobania

 

Poziom początkujący – II semestr A1.2
PROGRAM KURSU A1.2 wg podręcznika Cosmopolite 1

Dossier 3, lekcja 4 – dossier 5, lekcja 3

 

Kompetencje komunikacyjne i praktyczne

– pytanie o godzinę / podawanie godziny

– zaproszenie / akceptowanie / odmawianie zaproszenia

– redagowanie krótkiego zaproszenia oraz podziękowanie za zaproszenie

– przedstawianie codziennych czynności , zwyczajów, pasji

– opowiadanie wydarzeń z przeszłości

– rozumienie ankiety / formularza

– zadawanie pytań (intonacja, inwersja, est-ce que)

– wyrażanie swoich planów

– korzystanie z telefonu

– opisywanie osoby (wygląd i charakter)

– mówienie o podróżach

– rozumienie biografii

 

Gramatyka

 

– czasownik „devoir” i wyrażenie „il faut”

– czasowniki zwrotne

– czasowniki „pouvoir” i „vouloir”

– czas przeszły „passé composé” z czasownikami posiłkowymi  AVOIR i ETRE

– czasowniki zwrotne  w czasie „passé composé”

– tryb rozkazujący , tryb rozkazujący czasowników zwrotnych

– czas przyszły „futur proche”

– czas przeszły „passé récent”

– czasowniki zakończone na „-ir”, „-re”

– miejsce przymiotnika w zdaniu

– zaimek „y”

– czas przyszły „futur simple”

 

 

Słownictwo / Tematyka

 

– sposoby określania godziny

– plan zajęć dnia, czynności dnia codziennego

– wyrażenia czasowe

– opis twarzy i wyglądu zewnętrznego

– odczuwanie bólu + części ciała

– spędzanie czasu wolnego / zwiedzanie miasta / wyjazdy

– wybór kierunku i formuły podróży

– liczby powyżej 100

– media

– nazwy zawodów

Poziom początkujący – III semestr A2.1
Ilość zajęć w tygodniu: 2 x 90 min. w tygodniu 

 

 

Ilość godzin w semestrze:  60h w sem.lub1 x 180 min. (sobota) ,  60h w sem. 

PROGRAM KURSU A2.1  wg podręcznika Cosmopolite 1

Dossier 5, lekcja 4 – dossier 8 lekcja 6

 

Kompetencje komunikacyjne i praktyczne

– opisanie wyglądu osoby

– dawać rady

– zrozumieć program wycieczki

– wybrać cel i charakter pobytu

– charakterystyka miejsca, miasta

– opisać formułę, charakter pobytu

– opisać klimat, pory roku

– wyrażenie emocji, odczuć

– opinia na temat jedzenia

– robienie zakupów

– zamawianie w restauracji

 

Gramatyka

 

– passé composé

– tryb rozkazujący

– futur simple

– zaimki y oraz en

– miejsce przymiotników w zdaniu

– rodzajniki cząstkowe

– porównania

– wyrażenia czasowe

– czasowniki zwrotne

– l’imparfait i passé composé

– COD / COI

– zaimki osobowe akcentowane

– konstrukcja ne…que

 

 

Słownictwo / Tematyka

 

– turystyka

– klimat, pogoda

– artykuły żywnościowe

– moda, ubrania, akcesoria

– klimat, pogoda

Poziom średniozaawansowany - I semestr A2.2
Podręcznik: Cosmopolite 2

 

2 x 90 min. (w tygodniu) lub1 x 180 min. (sobota)
– 60h w sem. 

 • PROGRAM KURSU A2.2 wg. podręcznika Cosmopolite 2Dossiers 1-3.4Kompetencje komunikacyjne i praktyczne

  – porównywanie kursów językowych we Francji

  – załatwianie spraw administracyjnych

  – zasięganie informacji, precyzowanie, uściślanie informacji

  – opowiadanie wydarzenia

  – rozumienie poleceń dotyczących bezpieczeństwa

  – opisywanie podróży

  – opisywanie miejsca zakwaterowania, zasięganie informacji o zakwaterowaniu

  – opowiadanie o swoich doświadczeniach życiowych

  – rozumienie oferty pracy, poszukiwanie pracy

  – proponowanie swoich usług, udzielanie rad

  – wyrażanie emocji

   

  Gramatyka 

  – porównywanie,  stopień wyższy

  – zaimki „en” i „y”

  – tryb subjonctif, tworzenie i zastosowanie

  – zaimki dopełnienia bliższego i dalszego „COD” ,  „COI”

  – struktury służące do wyrażania reguł i poleceń: il faut+ infinitif, il est impératif de…

  – przysłówki regularne i nieregularne

  – zaimki względne : qui, que, à qui, avec qui…

  – passé composé i imparfait

  – podkreślanie fragmentów wypowiedzi za pomocą struktur: c’est … qui, c’est … que

  – rodzaj gramatyczny rzeczowników,  zasady rozpoznawania

  – zwroty czasowe : il y a , pendant, depuis, dans

  – słowa łączące służące porządkowaniu wypowiedzi

  – zdania warunkowe służące udzielaniu rady: si + présent + présent  / impératif/ futur

   

  Słownictwo / Tematyka 

  – formalności administracyjne

  – terminologia związana z opisem pobytu językowego we Francji

  – zakwaterowanie, turystyka, sport, sporty ekstremalne

  – nowe formy transportu ( covoiturage / przejazdy kolektywne)

  – emocje i odczucia

  – słownictwo potoczne i jego charakterystyka

  – praca i jej poszukiwanie

  – kariera zawodowa

  – kompetencje zawodowe i cechy charakteru

Poziom średniozaawansowany - II semestr A2.3
 

2 x 90 min. (w tygodniu) lub1 x 180 min. (sobota)
– 60h w sem. 

 

PROGRAM KURSU A2.3 wg. podręcznika Cosmopolite 2

Dossiers 3.5-6.2

Kompetencje komunikacyjne i praktyczne

– opisywanie przebiegu kariery zawodowej

– uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej

– opowiadanie wydarzenia

– wyrażanie opinii na temat wydarzeń kulturalnych

– formułowanie prośby o wyjaśnienie

– wyrażanie życzeń, udzielanie rad

– opisywanie charakteru Francuzów

– wyrażanie sprzeciwu, przekonywanie

– opisywanie nastroju i emocji

– redagowanie przepisu na potrawę

 

Gramatyka

 

– czas plus-que-parfait  tworzenie i użycie

– pytania ( intonacja, est-ce que, inwersja)

– zaimki nieokreślone : tout, quelques, plusieurs…

– miejsce przysłówka w zdaniu

– zaimki pytające rzeczowne ( lequel, laquelle, lequels, laquelles)

– stopień najwyższy przymiotników

– tryb conditionnel présent

– mowa zależna w czasie teraźniejszym ( discours indirect)

– zaimki względne où i dont

– zaimki wskazujące rzeczowne: celui, celle, ceux, celles

– czasy futur proche, passé récent i présent continu

 

Słownictwo / Tematyka

 

– formalności administracyjne

– CV, wykształcenie, doświadczenia zawodowe, dyplomy

– kino, seriale telewizyjne

– ankiety, sondaże, grupy wiekowe

– wydarzenia kulturalne, spektakle, festiwale

– komiksy

– charakter narodowy Francuzów ( wady i zalety)

– relacje międzyludzkie

– czynności codzienne

– kuchnia, czynności związane z przygotowaniem potraw

– urządzenia kuchenne, składniki potraw

Poziom średniozaawansowany - III semestr B1.1
 

2 x 90 min. (w tygodniu) lub1 x 180 min. (sobota)
– 60h w sem. 

PROGRAM KURSU B1.1 wg. podręcznika Cosmopolite 2

Dossier 6.3 – 8.6

Kompetencje komunikacyjne i praktyczne

 

– rozumienie ulotki informacyjnej

– mówienie o sukcesach ekonomicznych

– porównywanie produktów kosmetycznych, udzielanie porad

– opisywanie mód i tendencji

– opisywanie chronologii wydarzeń

– rozumienie opowiadania

– wspomnienia

– rozumienie strony internetowej organizacji typu ONG

– wyrażanie krytyki, proponowanie rozwiązań

– wyrażanie opinii ( akceptacja, podziw, rozczarowanie)

– wyrażanie sugestii

 

Gramatyka

 

– zaimki nieokreślone (partout, quelque part, quelqu’un) i negacje (personne, aucun, nulle part)

– uzgadnianie participe passé w odmianie z czasownikiem avoir

– zaimki dzierżawcze rzeczowne ( le mien, les siennes  etc.)

– zwroty czasowe: avant, après, infinitif passé

– czasy przeszłe , użycie passé composé, imparfait, plus-que-parfait

– struktury czasowe : à partir de, au début, à l’époque, pendant, jusqu’à … etc)

– zdania wyrażające przyczynę i konsekwencję

– przyimki i czasowniki

– gérondif

– subjonctif w celu wyrażenia życzenia

 

Słownictwo / Tematyka

 

– repair café ; zrównoważony rozwój ; naprawianie, wyrzucanie

– firma, produkty, rynek, sukcesy ekonomiczne

– produkty kosmetyczne

– moda „vintage”

– literatura i język francuski; obcokrajowcy piszący po francusku

– wspomnienia, studia, kariera zawodowa

– organizacje pozarządowe

– zrównoważona turystyka, zrównoważony rozwój

– utrzymywanie kontaktu z językiem francuskim

– wydarzenia różne (włamania, wypadki, zabójstwa)

– ekologia, ochrona środowiska

Poziom zaawansowany - I semestr B1.2
 

Godziny:  

 • 2×90 min (w tygodniu)  lub 1x 180 min. (sobota) 
 • 60h w sem, 

 

PROGRAM KURSU B1.2 wg. podręcznika Cosmopolite 3

 

Kompetencje językowe i komunikacyjne

– opisywanie zalet i wad miasta

– komentowanie rankingu

– ostrzeganie

– wyrażanie intencji, prośby

– wyrażanie rad

– wyrażanie hipotez i warunku

– wyrażanie uczuć (zadowolenie, niezadowolenie, radość, smutek itp.)

– redagowanie maila zawierającego reklamację

– opisywanie problemu zdrowotnego

– załatwianie formalności administracyjnych

– opisywanie podobieństw i różnic

– proponowanie wyjścia do kina, teatru etc.

– przekonywanie, podejmowanie decyzji

– wyrażanie prośby o pomoc

– opisywanie zwyczajów i wydarzeń rodzinnych

 

Gramatyka

 

– czasowniki i przymiotniki

– tryb conditionnel présent

– miejsce przymiotnika w zdaniu

– zdania warunkowe si + imparfait + conditionnel présent

– zaimki względne: où, dont

– subjonctif po czasownikach wyrażających emocje

– wyrażanie konsekwencji

– tryb rozkazujący i zaimki

– mowa zależna

– negacja

– wyrażanie celu

– zaimki en i y

– negacja i restrykcja

 

Słownictwo / Tematyka/ Zagadnienia społeczno-kulturowe

 

– miasto i jego funkcje

– mieszkanie ( lokalizacja, pomieszczenia, wyposażenie )

– uczucia

– problemy dnia codziennego i rozwiązywanie ich

– internet, łącze, funkcjonowanie urządzeń

– choroba, system opieki zdrowotnej

– problemy administracyjne i rozwiązywanie ich

– rozrywka, kultura, upodobania

– relacje pomiędzy krajami sąsiadującymi ze sobą

– rodzina, ślub

Poziom zaawansowany - II semestr B1.3
 

Godziny:  

 • 2×90 min (w tygodniu)   lub 1x 180 min. (sobota) 
 • 60h w sem, 

 

PROGRAM KURSU B1.3 wg. Podręcznika Cosmopolite 3

Dossiers 3.4-6.1

 

Kompetencje językowe i komunikacyjne

– opisywanie nowych zwyczajów w środowisku przyjaciół

– opisywanie zachowa

– relacjonowanie wydarzenia

– przedstawianie  swoich kompetencji i atutów zawodowych

– opisywanie wrażeń i doświadczeń

– wyrażanie entuzjazmu i dystansu wobec różnych idei

– proponowanie rozwiązań , przekonywanie

– wyrażanie rady

– opisywanie swojego dnia pracy

– opisywanie wydarzenia

– porównywanie mediów tradycyjnych i społecznościowych

 

Gramatyka

– zaimki wskazujące i nieokreślone

– participe présent

– przysłówki kończące się na ment

– bezokolicznik lub subjonctif  w zdaniach wyrażających cel

– łączniki porządkujące strukturę tekstu ( connecteurs logiques)

– imiesłów gérondif- dla wyrażania jednoczesności  oraz  participe présent – różnice

– strona bierna

– zgodność participe passé

 

Słownictwo / Tematyka/ Zagadnienia społeczno-kulturowe

 

– słownictwo opisujące nowe obyczaje

– słownictwo opisujące relacje sąsiedzkie

– marnotrawstwo jedzenia

– kredyty, finansowanie społeczne, oszczędzanie

– zachowania pro-ekologiczne, zrównoważony rozwój

– francuski potoczny

– studia, dyplomy praca

– kompetencje zawodowe

– prasa, media i media społecznościowe

Poziom zaawansowany - III semestr B.2.1
Podręcznik: ALTER EGO + 3 

 

 

Godziny: 

 • 2×90 w sem (w tygodniu) 
 • 60h w sem. Lub 1x180min. (sobota) 
 • 60h w sem. 

Zagadnienia gramatyczne 

– wyrażenia określające przeciwieństwa (cependant, même si, quel que soit, etc.)
– zaimki względne proste i złożone
– porównania
– wyrażenia określające przyczynę i stutek (si bien que, tellement, grâce à, etc)
– różne funkcje trybu conditionnel
– neologizmy
– umiejętność logicznej argumentacji wypowiedzi (donc, puis, enfin, etc.) 

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne
– opozycja: miasto-wieś
– pracować w mieście, mieszkać na wsi
– regiony Francji
– pieniądze / postawy wobec pieniędzy
– postawy ideologiczne Francuzów
– sytuacja cudzoziemców we Francji
– kobiety w polityce
– język francuski / żargony / poziomy języka
– humor słowny 

Kompetencje językowe i komunikacyjne
– precyzowanie tego, co się wie o czymś/o kimś
– usprawiedliwianie się
– opisywanie miejsca
– określanie ilości i jakości czegoś
– robienie wyrzutów / wyrażanie ubolewania
– argumentowanie
– wyjaśnianie różnic i przeciwieństw
– tworzenie nowych słów