(58) 710 7007 / 512 125 388 alliance.gdansk@gmail.com

KURSY OGÓLNE

 

Jak używać?
Kliknij na tytuł aby rozwinąć. Ponowne kliknięcie zwinie go.

 

Jeśli nie znajdą państwo porządanych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Odpowiemy na wszelkie pytania najszybciej jak to tylko możliwe.

Ceny dla klientów firmowych chcących nawiązać współpracę są indywidualnie dopasowywane do
potrzeb i wymagań firmy.

Płatności za kurs należy dokonywać przelewem na konto:
Gdańskie Stowarzyszenie Alliance Française ul. Sienkiewicza 5/3 80-227 Gdańsk
Bank PKO BP 45 1020 1156 0000 7602 0065 3956
Podając w tytule przelewu prosimy o nazwisko ucznia, oraz symbol poziomu kursu.

Poziom początkujący – I semestr A1.1

 

Ilość zajęć w tygodniu: 2 x 90 min. w tygodniu lub 1 x 180 min. (sobota)
Ilość godzin w semestrze: 60h  
Podręcznik: „Alter Ego + 1” lub „Cosmopolite 1”

Kompetencje językowe i komunikacyjne:

-Przedstawianie siebie i kogoś
-Witanie i żegnanie się
-Przedstawianie swoich marzeń
-Wypełnianie formularza z danymi osobowymi
-Podawanie informacji o swoim mieście i opis swojego ulubionego miejsca
-Uzyskiwanie informacji na temat wolnych miejsc w hotelu i rezerwowanie pokoju
-Wskazywanie drogi, pytanie o drogę
-Redagowanie kartki pocztowej
-Opowiadanie o: swojej swojej rodzinie, bliższej i dalszej, pracy, zajęciach, upodobaniach,
o swoim samopoczuciu, pytanie o samopoczucie rozmówcy,
-Określanie cech charakteru i usposobienie
-Informowanie o ważnych wydarzeniach rodzinnych
-Gratulowanie i wyrażanie współczucia
Gramatyka
-Czasowniki I grupy z końcówką -er
-Znajomość podstawowych czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym (être, avoir, prendre, descendre, aller, faire, venir)
-Rodzajniki określone i nieokreślone (podstawowe zasady stosowania)
-Zdanie przeczące (ne…pas)
-Rodzaj męski i żeński przymiotników
-Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników
-Rodzajniki ściągnięte : du, des, au, aux
-Pytania intonacyjne / pytania przez „est-ce que”
-Zaimki toniczne
-Zaimki przymiotne wskazujące
-Zaimki przymiotne dzierżawcze

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne
-Liczebniki, numery telefonów
-Narodowości i kraje
-Dni tygodnia, miesiące, daty
-Zawody, miejsca pracy
-Przyimki miejsca
-Plan miasta, budynki, instytucje
-Sporty i inne zajęcia, hobby
-Członkowie rodziny
-Części ciała

 

Poziom początkujący – I semestr A1.1

 

Ilość zajęć w tygodniu: 2 x 90 min. w tygodniu lub 1 x 180 min. (sobota)
Ilość godzin w semestrze: 60h  
Podręcznik: „Alter Ego + 1” lub „Cosmopolite”

Kompetencje językowe i komunikacyjne:

-Przedstawianie siebie i kogoś
-Witanie i żegnanie się
-Przedstawianie swoich marzeń
-Wypełnianie formularza z danymi osobowymi
-Podawanie informacji o swoim mieście i opis swojego ulubionego miejsca
-Uzyskiwanie informacji na temat wolnych miejsc w hotelu i rezerwowanie pokoju
-Wskazywanie drogi, pytanie o drogę
-Redagowanie kartki pocztowej
-Opowiadanie o: swojej swojej rodzinie, bliższej i dalszej, pracy, zajęciach, upodobaniach,
o swoim samopoczuciu, pytanie o samopoczucie rozmówcy,
-Określanie cech charakteru i usposobienie
-Informowanie o ważnych wydarzeniach rodzinnych
-Gratulowanie i wyrażanie współczucia
Gramatyka
-Czasowniki I grupy z końcówką -er
-Znajomość podstawowych czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym (être, avoir, prendre, descendre, aller, faire, venir)
-Rodzajniki określone i nieokreślone (podstawowe zasady stosowania)
-Zdanie przeczące (ne…pas)
-Rodzaj męski i żeński przymiotników
-Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników
-Rodzajniki ściągnięte : du, des, au, aux
-Pytania intonacyjne / pytania przez „est-ce que”
-Zaimki toniczne
-Zaimki przymiotne wskazujące
-Zaimki przymiotne dzierżawcze

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne
-Liczebniki, numery telefonów
-Narodowości i kraje
-Dni tygodnia, miesiące, daty
-Zawody, miejsca pracy
-Przyimki miejsca
-Plan miasta, budynki, instytucje
-Sporty i inne zajęcia, hobby
-Członkowie rodziny
-Części ciała

 

Poziom początkujący – II semestr A1.2
Ilość zajęć w tygodniu: 2 x 90 min. w tygodniu 

 

Ilość godzin w semestrze:  60h w sem.lub1 x 180 min. (sobota) ,  60h w sem. 

podręcznik: „Alter ego +1” 

 

Kompetencje językowe i komunikacyjne : 

 • pytania o godzinę/podawanie godziny 
 • zapraszanie/akceptowanie/ odmawianie zaproszenia 
 • redagowanie krótkiego zaproszenia oraz podziękowania za zaproszenie 
 • przedstawianie swoich codziennych czynności 
 • opowiadanie o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości 
 • rozumienie ankiety/formularza 
 • zadawanie pytań (intonacja, inwersja, est-ce que) 
 • wyrażanie swoich planów 
 • korzystanie z telefonu 
 • opisywanie osoby (jej wyglądu oraz cech charakteru) 
 • wyrażanie swoich odczuć/doznań 
 • mówienie o porach roku i o pogodzie/ rozumienie prognozy pogody 
 • opisywanie położenia geograficznego 
 • mówienie o swoich zajęciach w czasie wolnym, o hobby 
 • relacja z wycieczki/ ze zwiedzania miasta 
 • redagowanie kartki/ listu z wakacji 

 

Zagadnienia gramatyczne: 

 • czasownik „devoir” i  wyrażenie „il faut” 
 • czasowniki zwrotne 
 • czasowniki „pouvoir” i „vouloir” 
 • czas przeszły „passé composé” z czas.posiłkowym AVOIR i ETRE 
 • czasowniki zwrotne w czasie „passé camposé” 
 • tryb rozkazujący, tryb rozkazujący czasowników zwrotnych 
 • czas przyszły „futur proche” 
 • czas przeszły „passé récent” 
 • czasowniki zakończone na „ir” 
 • miejsce przymiotników w zdaniu 
 • zaimek « y » 
 • czas przyszły „futur simple” 
 • czas teraźniejszy ciągły „présent continu” 

Słownictwo: 

 • sposoby określenia godziny 
 • program telewizyjny 
 • plan zajęć dnia, czynności dnia codziennego 
 • wyrażenia czasowe 
 • wydarzenia rodzinne 
 • święta i tradycje 
 • konwersacja telefoniczna 
 • pogoda / klimat 
 • opis twarzy i wyglądu zewnętrznego 
 • zmysły i postrzeganie 
 • położenie geograficzne 
 • spędzanie wolnego czasu / zwiedzanie miasta/ wyjazdy 
Poziom początkujący – III semestr A2.1
Ilość zajęć w tygodniu: 2 x 90 min. w tygodniu 

 

Ilość godzin w semestrze:  60h w sem.lub1 x 180 min. (sobota) ,  60h w sem. 

Podręcznik: „Alter ego +1” 

Egzamin (zalecane): DELF A1 

 

Kompetencje językowe i komunikacyjne : 

 • Wypowiadanie się na temat jedzenia: upodobania gastronomiczne, sposoby odżywiania się 
 • opisywanie ubioru, stylu, wyglądu, wyrażanie swojej opinii na temat stroju (pozytywnej i negatywnej)  
 • udzielanie rad dotyczących wyglądu i ubioru  
 • opisywanie przedmiotów, dokonywanie wyboru 
 • Robienie zakupów, podawanie ilości, pytanie o cenę 
 • Wybieranie restauracji, porównywanie 
 • zamawianie posiłku w restauracji, formułowanie opinii na temat potrawy 
 • mówienie o przeszłości, wspominanie 
 • porównywanie przeszłości i teraźniejszości 
 • opisywanie domu, mieszkania i zmian w nim zachodzących 
 • zasięganie i udzielanie informacji o mieszkaniu do wynajęcia 
 • mówienie o relacjach współmieszkańców wyrażanie reguł i nakazów i zakazów Zagadnienia gramatyczne: 
  • rodzajniki cząstkowe, du, de la de l’ 
  • rodzajniki nieokreślone un, une, des i określone le, la les 
  • określanie ilości + rzeczownik, rodzajniki po negacji 
  • zaimki dopełnienia bliższego COD 
  • zaimki dopełnienia dalszego COI 
  • zaimki względne qui, que 
  • przymiotniki zakończone na – able 
  • zaimek en i  y 
  • przeczenie ne… plus, restrykcja neque 
  • czas imparfait 
  • czasy passé composé i imparfait 
  • stopniowanie przymiotników i przysłówków 
  • zwroty czasowe il y a, depuis, dans 

  Słownictwo: 

  • jedzenie, posiłki, ulubione potrawy 
  • ubiory, kolory, wzory, tkaniny 
  • przedmioty, kształty, formy, materiały 
  • zakupy, sklepy 
  • restauracja, posiłek i jego etapy 
  • miasto i wieś 
  • mieszkanie, dom i jego otoczenie, mieszkanie alternatywne 
  • umeblowanie i wyposażenie mieszkania 
  • zmiany, transformacje 
  • cechy charakteru, upodobania, relacje międzyludzkie
Poziom średniozaawansowany - I semestr A2.2

Podręcznik: ALTER EGO + 2 lub „Cosmopolite 2”

 

2 x 90 min. (w tygodniu)
– 60h w sem.lub1 x 180 min. (sobota)
– 60h w sem. 

 • Kompetencje językowe 
 • Opisywanie osób i swoich relacji z ludźmi (przyjaźń, miłość, sąsiedztwo) 
 • Opowiadanie o swoich uczuciach 
 • Mówienie o swoich studiach 
 • Redagowanie i rozumienie CV i listu motywacyjnego 
 • Opowiadanie o swoich doświadczeniach zawodowych 
 • Udzielanie porad, wyrażanie konieczności 
 • Opowiadanie o podróżach 
 • Organizowanie wyjazdu 
 • Opowiadanie o swoim miejscu zamieszkania 
 • Porównywanie, uzasadnianie swoich wyborów 

Gramatyka 

 • Zaimki względne: qui que, dont, où 
 • Mowa zależna ( dla czasu teraźniejszego) 
 • Porównania i stopień najwyższy przymiotników 
 • Czasy przeszłe: imparfait i passé composé (przypomnienie i rozszerzenie) 
 • Wyrażenia czasowe: il y a, dans, pendant, depuis, de…à, en 
 • Si + présent / futur 
 • Tryb subjonctif présent 
 • Czas przeszły plus-que-parfait 
 • Zaimki i przysłówki nieokreślone 
 • Przysłówki regularne i nieregularne 
 • Zaimki wskazujące rzeczowne 
 • Zaimki nieokreślone (quelqu’un, personne, nulle part ) 

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne 

 • Cechy charakteru 
 • Uczucia (przyjaźń, miłość) 
 • Studia, Erasmus 
 • Praca / przedsiębiorstwo 
 • Kraj / społeczeństwo 
 • Turystyka i podróże 
 • Jakość życia  stolica / prowincja , miasto / wieś 
 • Stereotypy o Francji i Francuzach
Poziom średniozaawansowany - II semestr A2.3
Podręcznik: ALTER EGO + 2 

 

2 x 90 min. (w tygodniu)
– 60h w sem.lub1 x 180 min. (sobota)
– 60h w sem. 

 

Kompetencje językowe 

 • Wyrażanie opinii na temat telewizji 
 • Rozumienie tytułów prasowych i krótkich artykułów typu „faits divers” 
 • Opowiadanie o wydarzeniu typu „faits divers”, składanie zeznań 
 • Mówienie o przesądach, szczęściu, pechu 
 • Wyrażanie opinii pozytywnych bądź negatywnych o filmach, streszczanie filmu 
 • Zachęcanie i dawanie porad 
 • Składanie pisemnej rezerwacji pobytu 
 • Umiejętność wypowiadania się na temat marzeń, życzeń oraz ustalanie własnych celów 

Gramatyka 

 • Tworzenie rzeczowników i równoważników zdań 
 • Podkreślenie podmiotu i dopełnienia (c’est…qui, c’est… que) 
 • Czasy przeszłe (passé composé, imparfait, plus-que-parfait – powtórzenie i rozszerzenie) 
 • Zaimki dzierżawcze rzeczowne 
 • Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego z zaimkami COD 
 • Strona bierna 
 • Zaimki osobowe po przyimkach à i de 
 • Miejsce przysłówka w zdaniu 
 • Tryby subjonctif i indicatif 
 • Gérondif 
 • Tryb conditionnel (sugerowanie, planowanie, sytuacja realna) 
 • Wyrażenia celu (subjonctif i infinitif) 
 • Wyrażenia przyczyny i konsekwencji 
 • Zaimki y i en 
 • Zdania warunkowe Si + plus-que-parfait + conditionnel passé 
 • Wyrażanie żalu (conditionnel passé) 

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne 

 • Nowe media internetowe, blogi, portale społecznościowe 
 • Prasa, wydarzenia różne, telewizja francuska, programy telewizyjne 
 • Muzyka francuska, piosenka 
 • Podróże, wycieczki, wyprawy 
 • Rozrywki, życie stowarzyszeniowe, organizacje pozarządowe 
 • Wydarzenia o charakterze sensacyjnym ( kradzież, włamanie, napad etc. ) 
 • Biografie
Poziom średniozaawansowany - III semestr B1.1
Podręcznik: ALTER EGO + 2 

 

2 x 90 min. (w tygodniu)
– 60h w sem.lub1 x 180 min. (sobota)
– 60h w sem. 

Kompetencje językowe i komunikacyjne 

 • Wyrarażanie przyczyny i konsekwencji 
 • Streszczanie książki 
 • Wyrażanie opinii pozytywnej i negatywnej  (niuanse) 
 • Rozumienie biografii, opowiadanie o swoim życiu 
 • Przytaczanie wypowiedzi 
 • Wyrażanie uczucia ulgi, przygnębienia, wzruszenia, złości 
 • Wyrażanie żalu 
 • Wyrażanie opinii, pewności, zwątpienia, woli 
 • Wyrażanie konsekwencji pozytywnej i negatywnej 
 • Wyrażania oburzenia, zarzutów 
 • Systematyzacja argumentacji 

 

Gramatyka 

 • Wyrażenia czasowe en, pendant, jusqu’au moment , désormais 
 • Wyrażenia porządkujące chronologię wydarzeń 
 • Zdania wyrażające uprzedniość i następstwo avant de après avoir / être 
 • Mowa zależna w czasie przeszłym 
 • Zdania warunkowe Si + plus-que-parfait + conditionnel passé cd. 
 • Conditionnel passé- użycie ( żal, wyrzuty) 
 • Subjonctif czy indicatif- użycie 
 • Podwójne zaimki w zdaniu ( COD, COI, en, y) 
 • Subjonctif / indicatif i wyrażenia czasowe 

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne 

 • Literatura i książki 
 • Zawody typologia 
 • Biografia, historia życia 
 • Zdrowy tryb życia 
 • Ekologia i środowisko naturalne 
 • Kampanie społeczne, zachowania aspołeczne 
Poziom zaawansowany - I semestr B1.2

ALTER EGO + 3 lub Cosmopolite cz 3

 

D1, D2, D3 

Podręcznik: ALTER EGO 3+ 

Godziny:  

 • 2×90 min (w tygodniu)  
 • 60 h w sem. lub 1x 180 min. (sobota) 
 • 60h w sem, 

 

Zagadnienia gramatyczne 

 • zaimki względne proste- przypomnienie 
 • zaimki względne złożone 
 • tryb subjonctif- przypomnienie 
 • tryb subjonctif passé i infinitif passé 
 • użycie trybu subjonctif lub bezokolicznika po czasownikach wyrażających uczucia 
 • mowa zależna w czasie teraźniejszym – przypomnienie 
 • mowa zależna ze zgodnością czasów 
 • porównania, stopniowanie przymiotników 
 • czasy przeszłe: passé composé, imparfait i plus-que-parfait (przypomnienie i rozszerzenie) 
 • uzgadnianie participe passé 
 • zdania wyrażające opozycję i przyzwolenie 

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne 

 • wygląd: ubrania, chirurgia plastyczna 
 • zachowania, wady i zalety w życiu zawodowym 
 • uczucia: miłość, przyjaźń 
 • konsumpcja: zakupy, Internet, zakupy przez internet 
 • pieniądze: wydawanie, oszczędzanie, budżet domowy 
 • szkoła, studia, praktyki zawodowe, studiowanie za granicą 
 • wymienianie się doświadczeniem i  umiejętnościami 
 • zapamiętywanie, techniki uczenia się 

Umiejętności językowe i komunikacyjne 

 • wyrażanie opinii oraz uczuć 
 • szczegółowe dokonywanie opisu wyglądu i zachowania 
 • dawanie sugestii i poleceń 
 • negocjowanie, targowanie się 
 • przytaczanie czyichś wypowiedzi 
 • ostrzeganie 
 • redagowanie maila zawierającego reklamację 
 • mówienie o przebiegu nauki i swoich doświadczeniach zawodowych 
 • przeciwstawianie się czyjejś opinii 
 • opowiadanie o sytuacji z przeszłości 
Poziom zaawansowany - II semestr B1.3
Podręcznik: ALTER EGO 3+ 

 

Godziny:  

 • 2×90 min (w tygodniu)  
 • 60 h w sem. lub 1x 180 min. (sobota) 
 • 60h w sem, 

Zagadnienia gramatyczne 

 • Równoważniki zdań 
 • Tworzenie rzeczowników na bazie przymiotnika i czasownika 
 • Strona bierna 
 • Czasowniki zwrotne wyrażające formę bierną 
 • Użycie zwrotów wyrażających przyczynę i skutek 
 • Conditionnel présent i conditionnel passé- użycie 
 • Participe présent i gérondif- uzycie 
 • Subjonctif i infinitif do wyrażania celu 
 • Zwrorty czasowe- depuis, pendant, pour, en, dans, il y a… 
 • Zdania pytające- intonacja, est-ce que, inwersja- rozwinięcie 
 • Przysłówki- tworzenie i użycie 
 • Subjonctif – użycie w zdaniach przeczących i stopniu najwyższym przymiotnika 

 

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne 

 • Media informacyjne, prasa papierowa i cyfrowa, sposoby informowania się 
 • Informacje prasowe i radiowe 
 • Zycie społeczne i polityczne 
 • Działalność stowarzyszeniowa i charytatywna 
 • Zaangażowanie społeczne, organizacje pozarządowe 
 • Sztuka, malarstwo, teatr, kino 
 • Wydarzenia kulturalne 

 

Umiejętności językowe i komunikacyjne 

 • Mówienie o sposobach informowania się 
 • Informowanie o bieżących wydarzeniach społecznych i politycznych 
 • Wyrażanie przyczyny i skutku 
 • Mówienie o informacjach niepewnych, niepotwierdzonych 
 • Wyrażanie zainteresowania 
 • Formułowanie prośby o informacje szczegółowe 
 • Wyrażanie zachęty, dodawanie otuchy, proponowanie pomocy 
 • Wyrażanie celu 
 • Opisywanie obrazu, dzieła sztuki 
 • Wyrażanie propozycji, zaproszenia na wydarzenie kulturalne 
 • Mówienie o sztuce, artystach- wyrażanie opinii 
 • Uczestniczenie w dyskusji 
Poziom zaawansowany - III semestr B.2.1
Podręcznik: ALTER EGO + 3 

 

Godziny: 

 • 2×90 w sem (w tygodniu) 
 • 60h w sem. Lub 1x180min. (sobota) 
 • 60h w sem. 

Zagadnienia gramatyczne 

– wyrażenia określające przeciwieństwa (cependant, même si, quel que soit, etc.)
– zaimki względne proste i złożone
– porównania
– wyrażenia określające przyczynę i stutek (si bien que, tellement, grâce à, etc)
– różne funkcje trybu conditionnel
– neologizmy
– umiejętność logicznej argumentacji wypowiedzi (donc, puis, enfin, etc.) 

Słownictwo / zagadnienia cywilizacyjne
– opozycja: miasto-wieś
– pracować w mieście, mieszkać na wsi
– regiony Francji
– pieniądze / postawy wobec pieniędzy
– postawy ideologiczne Francuzów
– sytuacja cudzoziemców we Francji
– kobiety w polityce
– język francuski / żargony / poziomy języka
– humor słowny 

Kompetencje językowe i komunikacyjne
– precyzowanie tego, co się wie o czymś/o kimś
– usprawiedliwianie się
– opisywanie miejsca
– określanie ilości i jakości czegoś
– robienie wyrzutów / wyrażanie ubolewania
– argumentowanie
– wyjaśnianie różnic i przeciwieństw
– tworzenie nowych słów